!!> Reading ➵ Oyunlarla Yaşayanlar ➭ Author Oğuz Atay – Sunkgirls.info

!!> Reading ➵ Oyunlarla Yaşayanlar ➭ Author Oğuz Atay – Sunkgirls.info Yapaca m.Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m. Tanzimat Tan Bu Yana S Rekli De I En Politik Ve Toplumsal De Erler Kar S Nda Tutunmaya Al An T Rk Okur Yazar N N Kara G Ld R S Eylemsizlikle Ge Mi Bir Ya Am N Getirdi I Beceriksizlik Ve G L N Olma Korkusundan Atay S R Kleyici Bir Oyun Karm Ba lad m gibi g n bitirdi im ender kitaplardan oldu Bunda O uzcu um Atay n katk s b y k Sadece birka yerden t rnak almak istiyorum co kun ey zavall milletim dinle durur u anda, hepimiz burada seni kurtarmak i in toplanm bulunuyoruz nk ey milletim, senin hakk nda, az geli mi tir, geri kalm t r gibi s ylentiler dola yor ey sevgili milletim neden b yle yap yorsun ni in bizden geri kal yorsun bizler bu kadar ok geli irken geri kald n i in hi utanm yor musun hi d Ba lad m gibi g n bitirdi im ender kitaplardan oldu Bunda O uzcu um Atay n katk s b y k Sadece birka yerden t rnak almak istiyorum co kun ey zavall milletim dinle durur u anda, hepimiz burada seni kurtarmak i in toplanm bulunuyoruz nk ey milletim, senin hakk nda, az geli mi tir, geri kalm t r gibi s ylentiler dola yor ey sevgili milletim neden b yle yap yorsun ni in bizden geri kal yorsun bizler bu kadar ok geli irken geri kald n i in hi utanm yor musun hi d nm yor musun ki, sen neden geri kal yorsun diye durmadan d nmek y z nden, biz de istedi imiz kadar ilerleyemiyoruz bu milletin hali ne olacak diye hayat kendimize zehir ediyoruz fakir fukaran n hayat n anlatan zengin yazarlar m za gece kul plerinde i tikleri viskileri zehir oluyor zengin tak m n n hayat n g zlerimizin n ne sermeye al an meteliksiz yazarlar m z da asl nda u fakir milleti d nd kleri i in, k k meyhanelerinde a z tad yla i emiyorlar ey u fakir milletim asl nda seni anlatm yoruz sefil ruhlar m z n korkak karanl n anlat yoruz i te onun i in sana yana am yoruz senin yan nda bir s nt gibi ya yoruz hi utanm yor muyuz hi utanm yoruz size kendimden rnek vermek istiyorum saffet ger ek bir tela la hay r kendinden rnek verme co kun u kolundan eker co kun kolunu kurtar r hay r, milletime hesap vermek istiyorum, kendimle hesapla mak istiyorum yazma a al t m yar m yamalak oyunlarda de il, ger ekten hesapla mak istiyorum kendimle fakat g r yorsun aziz milletim, ayd nlar kolumdan ekiyorlar, beni yerime oturtmak istiyorlar hesapla ma s ras kendilerine de gelir diye korkuyorlar onlara k t rnek olurum diye korkuyorlar ey zavall ayd nlar dinleyin saffet dar lm gibi dinlemiyoruz co kun u yerine oturtmak ister co kun bey, yeter art k co kun yetmez bu f rsat bir daha elime ge mez bu f rsat ben bile kendime bir daha vermem ey sevgili milletim, kendimde bu cesareti bulmak i in d nya kadar i kiyi, ok k sa bir s rede i mi bulunuyorum saffet millet bu s zlerden anlamaz co kun konu mas n ayn bi imde s rd r r ve b ylece samimyet buhran na kap lm bulunuyorum ve unu biliniz ki, y llard r b t n param i kiye yat rm bulunuyorum ve imdi kar m n kazand paray da i kiye yat r yorum ve kar m n evi ge indirmek i in diki dikmesini bilmezlikten geliyorum ve her eyi bilmezlikten gelmi bulunuyorum biraz daha rahat ya ayabilmek i in evlendi imi, sevmedi im bir kad n n yan na s nd m , kaynanam n bunad n , o lumun serseri oldu unu resmen ve a k a bilmezlikten geliyorum saffet bizi de kendinizi de z yorsunuz co kun sen kar ma, ben kendimden hesap soruyorum saffet acaba bunu yaln z oldu unuz bir s rada yapsan z co kun olmaz yaln z insan kendine ac r saffet peki bu ac mas z hesapla man z n sonu ne olacak co kun su lu oldu um anla lacak ve hayat ma kendi ellerimle son verece im Sa olsunlar Ek i den yazan km da u ra t rmad Co kun, ger ekli e Ermi bir adamd r.Servet, romantik bir Duygulu servet y neticisidir Duygulu olu u bunun n ndedir miti sevdim ben Ona laf yok.Emel de i te sevinsin dursun mit i neden sevdim nk tiyatro de il d ped z tuluat oynad adam.G ltepe Reklam Ajans takdim eder Gazoz i enlerle birlikte on be dakika Elinizdeki gazozun kapa n sak n atmay n say n seyirciler te kapa n i inde belki de saadetinizin anahtar olan harf yat yor K Evet baylar, bayanlar, i te ba harfimiz K imdi, k kt m ufac kt m top oynad m susad m iirinin b t n haflerini toplay p getirenler aras nda kura ekilerek kazananlara, birikmi gazoz kapaklar kadar gazoz kapa verilecektir kinci sorunuz kinci D nya Sava n n en k zg n g nlerinde, Alman Hava Kuvvetleri generali, General Von Hinsohn, sava a herkesten nce yeti ebilmek i in sabahlar ne yapard Do ru mu yanl m Evet, j riye bak yorum ve a kl yorum Say n yar mac n n itiraz kabul edildi Say n Co kun Ermi , sizin i in kronometrelerimizi geri al yoruz ve son vapuru ka r yoruz Evet, iskelelere birikmi olan halk da heyecanlan yor abuk olun Co kun bey, herkesin i i g c var.Malesef vaktiniz doldu ve bu sefer itiraz n z kabul edilmedi Do ru cevab a kl yorum Do ru nk BERENSON t ra b aklar kullan yordu Evet say n seyirciler Siz de hayat sava na bir an nce yeti mek i in BERENSON t ra b aklar ndan a may n z Allah kimseyi a rtmas n Az y z keser, ok t ra eder.Onu be endim en son,Tek amac m BERENSON imdi z lerek sizden on puan siliyorum Art k yanl yapmaktan korkmay n say n seyirciler u anda elimde tutmakta oldu um SA MELEK silgileri, b t n g nahlar n z hi bir ipucu b rakmadan ortadan kald r r Emel ve Co kun un aras na hi girmek istemiyorum, hi Oyunun en ok ve en b y k oyunlarla ya ayan Co kun Bey Eyvah, kar n geldi Lise ve niversite y llar nda ok oyun okurdum O uz Atay n Oyunlarla Ya ayanlar o g nleri an msatt bana Atay, ok etkili bir vodvil yazm Hiciv oyunun her yan na sinmi yk ve romanc l ktaki ba ar s n oyun yazarl nda da s rd rebilmesi O uz Atay n ne kadar yetenekli bir yazar oldu unu ortaya koyuyor kiye b ld sahneyi ok iyi kullanm Oyuncular yerli yerinde, dekor sade ve olmas gerekti i kadar verilmi Yine bir tutunamayan m z var emekli tarih retmeni Co kun Ermi E i Lise ve niversite y llar nda ok oyun okurdum O uz Atay n Oyunlarla Ya ayanlar o g nleri an msatt bana Atay, ok etkili bir vodvil yazm Hiciv oyunun her yan na sinmi yk ve romanc l ktaki ba ar s n oyun yazarl nda da s rd rebilmesi O uz Atay n ne kadar yetenekli bir yazar oldu unu ortaya koyuyor kiye b ld sahneyi ok iyi kullanm Oyuncular yerli yerinde, dekor sade ve olmas gerekti i kadar verilmi Yine bir tutunamayan m z var emekli tarih retmeni Co kun Ermi E i Cemile nin u s zleri asl nda oyunun rotas n g stermesi a s ndan ok anlaml CEM LE Oyun oyun Biraz da ger ek oyunlarla ilgilensen iyi olur Mesela benim para kazanmak, evi ge indirmek i in sahneye koydu um u diki dikme oyunlar mla, mit in her s n f iki y lda ge me oyununu d zeltsen biraz Sonlara do ru da oyunun kalbindeki diyalog geliyor CEM LE Hepiniz ld rm s n z CO KUN B t n d nya ld rm ve onlar yazmak zere ben g nderilmi im Sesini de i tirir Sa dan karlar Al nt lar O uz Atay, Oyunlarla Ya ayanlar, leti im Yay nlar , stanbul, 2015, s.34 35 83 Hayat fazla ciddiye alma yoksa delirirsin c mlesi zerine yaz lm t r bence bu oyun Atay ile yeni tan t k, i imden bir ses zamanla onu ok ciddiye alaca m s yl yor. Yapaca m Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m Bir kitab eski bas mlar ndan, m mk nse ilk bas mlar ndan okuman n keyfi bir ba ka Hatas yla, eksi iyle, kendine zg bir havas oluyor nk Hele ki o kitap O uz Atay nsa, yaz l an na tan kl k ediyormu um gibi geliyor bana Ac kl g ld r t r nde yazm oldu u tek oyununda, t m insanlar gibi ld nde ard nda bir iz b rakmak isteyen emekli tarih retmeni Co kun Ermi in hayat na misafir oluyoruz Oyun yazmak istiyor kal c l k ad na, ama i indeki karma a hi bir i in sonunu getirememesi Bir kitab eski bas mlar ndan, m mk nse ilk bas mlar ndan okuman n keyfi bir ba ka Hatas yla, eksi iyle, kendine zg bir havas oluyor nk Hele ki o kitap O uz Atay nsa, yaz l an na tan kl k ediyormu um gibi geliyor bana Ac kl g ld r t r nde yazm oldu u tek oyununda, t m insanlar gibi ld nde ard nda bir iz b rakmak isteyen emekli tarih retmeni Co kun Ermi in hayat na misafir oluyoruz Oyun yazmak istiyor kal c l k ad na, ama i indeki karma a hi bir i in sonunu getirememesine neden olurken, zor oluyor tabii ilerlemesi Ge en sene a t kitap y bat rmas da ayn sebepten, keman alamamas da stelik l m ger e i kol gezerken etrafta, ok da ciddi yakla mamak laz m belki de hayata ncecik bir oyunla, zerinde saatlerce tart lacak malzeme veren b y k stad n kar s nda apka kart yorum Tavsiyemdir, okuyunuz imdi de Co kun Ermi e z l yoruz. Buyuk kalpler nedense cok zayif oluyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *